oldalsáv


Aktuális pályázati kiírás

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás” elnyerésére 2017-ben

A Magyar Tudományos Akadémia az MTAtv 3.§ (1) bekezdésének j) pontja, és az MTA Alapszabályának 6. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

„MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA – ISABEL ÉS ALFRED BADER MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÁMOGATÁS”

elnyerésére.

1. A támogatás célja

Dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, vállalattulajdonos, feleségével együtt évek óta támogatja fiatal közép-európai (cseh és osztrák) művészettörténészek kutatásait. Támogatását 2010-től a Magyar Tudományos Akadémiával közreműködve Magyarországra is kiterjesztette.
A kutatási támogatás célja – a támogató rendelkezése alapján – fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása, elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet története, illetve az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtéstörténet kutatásának terén.

2. A támogatásra jogosultak köre

A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú, PhD-képzésben részt vevő, disszertációjukat készítő vagy azt már megvédő fiatal (a pályázat beadásának évében legfeljebb a 40. életévüket betöltő) művészettörténészek nyújthatnak be pályázatot.

Kisgyermeket nevelő kutatónők vagy gyermeknevelés céljából távollétet igénybevevő, illetve gyermeküket egyedül nevelő kutatók az MTA esélykiegyenlítést szolgáló keretprogramjában (a 13/2009. II. 24. számú Elnökségi állásfoglalásban) foglaltaknak megfelelően korhatárkedvezményt kérhetnek. Gyermekenként 2 év korhatárkedvezmény adható az előírt életkorhatárhoz képest. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményeit, hogy a formai kritériumok szabályosságáról a pályázat befogadásakor hitelt érdemlően meg lehessen győződni.

3. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,

  1. aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
  2. aki korábban megítélt támogatását, neki felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően használta fel, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
  3. akinek a pályázatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény megsértése miatt jogerősen kizárták;
  4. akinek a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;
  5. aki a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

4. A támogatási időszak, a támogatás mértéke és formája

A pályázat nyílt jellegű, vissza nem térítendő támogatás, amely két részletben kerül folyósításra: az első részlet a szerződés megkötése után az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal, a második pedig a kutatási támogatás felhasználásának első szakaszáról készített jelentés elfogadása után, 2018 januárjában.

A pályázati támogatást a Bader Philanthropies Inc. bocsájtja rendelkezésre. A pályázati támogatás keretösszege: 15 400 USD, összesen két pályázó részesíthető támogatásban.

Az elnyerhető támogatás összege személyenként 7 700 USD,

A nyertes pályázatok támogatása határozott, 24 hónap időtartamra szól, ami a 2017-ben megkötendő támogatási szerződés aláírásától számítandó.

5. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot postán és elektronikusan kell eljuttatni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályára.

A pályázat postára adásának (és elektronikus továbbításának) határideje:
2016. november 28.

Postacím: MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya 1245 Budapest, Pf. 1000.
E-mail: kiss.mihalyne@titkarsag.mta.hu

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályának munkatársai (+ 36 1-411-6339; + 36 1-411-6336) adnak felvilágosítást.

6. A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatnak tartalmaznia kell

A pályázónak minden pályázati dokumentumot alá kell írnia.

7. A pályázat érvényessége

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell, hogy

  1. a pályázó a kiírásban meghatározott támogatás lehetséges igénylőinek körébe tartozik-e
  2. beérkeztek-e határidőre a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva
  3. nem áll-e fenn a pályázóval szemben kizáró ok.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, (2) a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtották be, az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további érdemi vizsgálat nélkül elutasítható. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

8. A pályázat tartalmi elbírálása

8.1 A formailag érvényes pályázatok elbírálását a támogató és a támogatási pályázatot kiíró által létrehozott öttagú kuratórium szakmai szempontok alapján végzi.

A kuratórium elnöke:

Galavics Géza (az MTA levelező tagja);

a kuratórium tagjai:

Ember Ildikó (Szépművészeti Múzeum Régi Képtár) és
Závodszky Péter (az MTA rendes tagja), mint Alfred Bader személyes megbízottjai;
Kelényi György (ELTE),
Serfőző Szabolcs (Iparművészeti Múzeum).

Nevezettek, az összeférhetetlenség okán, nem lehetnek a pályázók ajánlói.

8.2 Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje:

2016. december 19.


A pályázat eredményéről az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya levélben értesíti a pályázókat a döntést követő 15 munkanapon belül, és ezzel egyidejűleg az MTA honlapján (www.mta.hu) közzéteszi a nyertes pályázók nevét és pályázatuk témáját.

9. A támogatás folyósítása

A nyertes pályázó a támogatási összeget az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponton keresztül előfinanszírozással, részletfizetéssel kapja meg, a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

A támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási, számlával elszámolható jogcímek:

A pályázó az elnyert kutatási támogatásnak a támogató és az alapító szándékaival megegyező, szabályszerű felhasználását az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont nevére kiállított számlákkal igazolja.

10. Jogorvoslat

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályán.

Az észrevételt e-mailben (kiss.mihalyne@titkarsag.mta.hu) kell benyújtani a pályázó nevének és a pályázati azonosítónak, valamint a sérelmezett döntés okának megjelölésével. Ezt az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya két munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját. Amennyiben az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya a válaszadási határidőt elmulasztja, vagy jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes választ ad, úgy a pályázó kifogást nyújthat be a hatályos jogszabályok szerint.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A pályázó a támogatási időszak félidejében, az első támogatási év végén a kutatási támogatás felhasználásának első szakaszáról rövid, magyar és angol nyelvű szakmai, illetve pénzügyi jelentést készít a Bader művészettörténeti támogatás kuratóriuma, illetve a támogatást adó Bader Philanthropies Inc. részére. A második kutatási évre eső kutatási támogatás kifizetésének feltétele a jelentés határidőre történő benyújtása és a Kuratórium által történő elfogadása.

A támogató a támogatás felhasználását a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati támogatás felhasználására rendelkezésre álló 24 hónap lejártát követő, vagy a megítélt összeg kimerülését követő 30 napon belül (ha ez korábban következik be, mint a pályázati idő lejárta) a pályázó szakmai zárójelentést és pénzügyi elszámolást köteles készíteni a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága és a kutatási támogatás Kuratóriuma részére, a támogatási szerződésben részletezettek szerint.

A zárójelentés benyújtásának végső határideje a kutatói támogatás folyósításától számított két év.

Amennyiben a pályázó a rendelkezésre álló kétéves időtartam alatt a kutatási támogatást nem tudja vagy nem kívánja szabályszerűen felhasználni, köteles annak fel nem használt, vagy nem szabályszerűen felhasznált részét a Magyar Tudományos Akadémiának (vagy az általa kijelölt, a támogatást kezelő költségvetési szervének) visszafizetni.

A visszafizetési kötelezettségnek az MTA Titkársága (vagy meghatalmazott költségvetési szerve) által küldött felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül kell eleget tenni.

Budapest, 2016. október 27.

Lovász László s.k.,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke